Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ služby

 • Obchodné meno: Kristina Uhnak
 • Sídlo: Zochova 16, 81103 Bratislava
 • IČO: 50973045
 • Zapísaný: Okresný úrad Bratislava
 • Emailová adresa: kr***************@gm***.com
 • Telefónne číslo: 0918970219
 • Poštová adresa: Zochova 16, 81103 Bratislava
 • Webová stránka: www.lekciespanielciny.sk
 • Názov banky: Fio Banka a.s.
 • IBAN: SK8683300000002401442095
 • BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 0258272103

Preambula

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa služby (tiež ako “lektorka”) a Spotrebiteľa (tiež ako “študent”).

Článok I. – Všeobecné ustanovenia

1.1. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie študent, ktorý si zakúpi lekcie, konverzácie, mentoring, online kurz alebo iný digitálny produkt na webovej stránke lektorky.

1.2. Študent pre riadne poskytnutie služieb v zmysle platných právnych predpisov lektorke poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

1.3. V prípade ak lektorka a študent uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb.

Článok II – Spolupráca 1:1 (individuálne online lekcie, konverzácie, mentoring)

2.1. Po úvodnom, nezáväznom videohovore, na ktorom si študent vyskúša priebeh lekcie, sa nasledujúce lekcie uhrádzajú formou balíčkov lekcií. Študent si môže zvoliť balíček 5, 10 alebo 20 lekcií. V prípade mentoringu si študent môže vybrať z balíčka mentoringu na 5, 10, alebo 20 týždňov. Dohoda je uzavretá vo chvíli, keď študent e-mailom alebo správou potvrdí výber svojho balíčka. Študent uvedie, ktorý balíček si vybral, spolu so svojimi fakturačnými údajmi. Potvrdenie dohodnutých termínov bude študentovi zaslané spolu s faktúrou na emailovú adresu.

2.2. Lekcie španielčiny sa konajú v termínoch podľa dohody, spravidla 1-2 x týždenne v rovnakých termínoch.

2.3. Lektorka sa zaväzuje vytvárať na lekciách 1:1 príjemné, bezpečné a dôverné prostredie, v ktorom sa študent cíti komfortne a príjemne sa mu v španielčine napreduje. Lektorka je zároveň otvorená študentovým nápadom a želaniam na zlepšenie výuky, úprimnej spätnej väzbe i konštruktívnej kritike.

2.4. Študent sa zaväzuje vytvoriť si vo svojej agende čas a priestor, aby sa mohol zúčastniť dohodnutých lekcií. Je dôležité mať stabilný internet, aby sme sa na videohovore dobre videli aj počuli. Pre efektívny progres v španielčine študent berie na vedomie, že okrem času, ktorý venuje španielčine na lekcii, je prospešné venovať sa španielčine aj samostante (vypracovať si domácu úlohu, vypočuť si podcast, pozrieť si video,…).

2.5. Individuálne lekcie španielčiny sú neprenosné. Všetky študijné materiály (napríklad PDF súbory zdieľané mailom, videá či obsah nahraný do zdieľaného priečinku na Google Drive) sú určené pre daného študenta a študent ich nesmie šíriť a zdieľať tretím osobám.

2.6. V prípade, že študent potrebuje zrušiť svoju dohodnutú lekciu, je potrebné oznámiť to lektorke (správou, mailom) najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom. Včas zrušená lekcia sa buď uskutoční v náhradnom termíne (podľa dostupnosti, spravidla v daný týždeň), alebo bude nahradená mentoringom v Google Classroom.

2.7. Lektorka aj študent sa zaväzujú, že budú rešpektovať čas toho druhého a prípadné zrušenie lekcie si vždy dajú vzájomne vedieť čím skôr. Vďaka tomu si ľahšie nájdu alternatívne termíny, ktoré budú vyhovovať obom stranám.

2.8. V prípade, že sa študent neprihlási na lekciu, alebo ju zruší na poslednú chvíľu (menej ako 24 hodín predtým) sa lekcia ráta ako uskutočnená, bez možnosti náhradného termínu. Platí to aj opačne: v prípade, že by lektorka zrušila dohodnutý termín na poslednú chvíľu, zaväzuje sa študentovi poskytnúť lekciu navyše zdarma.

2.9. Lekcie neprebiehajú v období Vianoc (20.12.-6.1.). V prípade sviatkov, dní pracovného pokoja, dovolenky a podobne sa lektorka a študent dohodnú na termínoch individuálne. Lektorka sa zaväzuje, že študentovi vždy dostatočne vopred oznámi, ak má niektorá hodina odpadnúť, spolu s návrhmi alternatívnych termínov.

2.10. Balíčky lekcií majú svoju platnosť, ktorá je uvedená na webe lektorky. Napríklad, balíček 10 lekcií má platnosť 3 mesiace, to znamená, že zakúpené lekcie by si študent mal vybrať v tomto období. Platnosť balíčkov je nastavená predovšetkým z dôvodu, že výuka jazyka prináša výsledky len vtedy, ak sa koná systematicky a pravidelne. V prípade výnimočnej situácie (napríklad. choroba) je však možnosť individuálnej dohody.

2.11. Študent sa zaväzuje rešpektovať platnosť zakúpených balíčkov. V prípade, že by si študent svoje zakúpené lekcie dlhodobo nemohol vyčerpať vo forme videolekcií, svoje zostávajúce lekcie si môže vybrať v podobe mentoringu, prípadne mu bude poskytnutý kredit na niektorý z digitálnych produktov lektorky.

2.12. V prípade, že by lektorka z vážneho dôvodu musela prerušiť alebo ukončiť spoluprácu, zaväzuje sa študentovi vrátiť peniaze na nevyčerpané lekcie.

Článok III. – Poskytovanie digitálnych produktov (online kurzy a výukové materiály v Členskej sekcii)

3.1. Obsah online kurzov pre samoukov, výukových materiálov a iných digitálnych produktov je na predajnej stránke detailne popísaný, vrátane presného rozsahu a toho, čo študent nájde v Členskej sekcii. V prípade, že má študent pred kúpou videokurzu či digitálneho produktu otázky, môže lektorku kontaktovať na mail kr***************@gm***.com.

3.2. Zmluva o poskytovaní online kurzov a digitálnych produktov je uzavretá vo chvíli, keď študent odošle objednávku online kurzu alebo digitálneho produktu na webovej stránke lektorky, s uvedením svojich osobných údajov a s povinnosťou platby. Prijatie objednávky sa uskutoční automatizovane po zadaní objednávky kurzu na webe lektorky. Informácia o prijatí objednávky bude študentovi zaslaná na emailovú adresu. V prípade chyby na predajnej stránke online produktu (napr. chyba v cene, preklep a podobne) je lektorka povinná informovať študenta o tejto skutočnosti. V takom prípade objednávka môže byť stornovaná.

3.3. Nakoľko sa jedná o digitálne produkty, ktoré sú určené k okamžitému prezeratiu a/alebo na stiahnutie, po zaplatení a prihlásení sa do Členskej sekcie už objednávku nie je možné stornovať, ani vrátiť peniaze.

3.4. Pokiaľ nie je uvedené inak, po zakúpení digitálneho produktu má študent prístup do Členskej sekcie 1 rok (365 dní) od prvého prihlásenia.

Článok IV. – Práva a povinnosti poskytovateľa služby

4.1. Lektorka:

 • a. je povinná zabezpečiť, aby poskytnuté služby spĺňali platné právne predpisy SR,
 • b. sa zaväzuje poskytnúť študentovi lekcie 1:1, konverzácie a mentoringy v najlepšej kvalite, šité na mieru, v dohodnutých termínoch, s poskytnutím kvalitných materiálov a zdrojov.
 • c. sa zaväzuje uviesť na predajnej stránke digitálnych produktov všetky ich charakteristiky (obsah a rozsah kurzov, dobu trvania prístupu do Členskej sekcie a podobne)
 • d. je povinná zabezpečiť, aby boli zakúpené digitálne produkty študentovi doručené v dohodnutom rozsahu, kvalite a termíne.

4.2. Lektorka má právo na riadne a včasné zaplatenie faktúry zo strany študenta. V prípade neuhradenia faktúry a nerešpektovania pravidiel rušenia lekcií má lektorka právo ukončiť spoluprácu.

Článok V. – Práva a povinnosti spotrebiteľa

5.1. Študent:

 • a. v prípade individuálnej spolupráce, po dohodnutí termínov lekcií, je povinný uhradiť lektorke dohodnutú cenu ešte pred začatím čerpania lekcií z balíčka,
 • b. v prípade objednania digitálneho produktu je povinný uhradiť lektorke dohodnutú cenu,
 • c. je vo vlastnom záujme povinný prevziať zakúpené digitálne produkty a overiť ich funkčnosť: prihlásiť sa do Členskej sekcie prihlasovacími údajmi, ktoré mu budú automatizovane odoslané. V prípade, že má študent technické ťažkosti, je potrebné lektorku čím skôr kontaktovať mailom na kr***************@gm***.com, aby mohla problém vyriešiť.
 • d. nesmie poskytnúť prístup do Členskej sekcie ďalším osobám, ani vzdelávacie materiály z kurzov zdieľať a šíriť, pretože podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. V prípade takéhoto konania študent zodpovedá lektorke za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

5.2. Študent má právo na poskytnutie službieb v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch.


Článok VI. – Platobné podmienky a úhrada služieb

6.1. Lektorka je povinná po objednaní balíčka lekcií študentovi zaslať faktúru na poskytnutú e-mailovú adresu. Študent je povinný zaplatiť lektorke vopred dohodnutú sumu ešte pred čerpaním balíčka lekcií či mentoringu.

6.2. Platba za digitálne produkty prebieha automatizovane cez platobnú bránu. Faktúra slúži ako doklad o platbe bude študentovi automaticky odoslaná do 3 pracovných dní na emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

6.3. V prípade, že chce študent uskutočniť platbu za digitálne produkty a online kurzy bankovým prevodom, zašle lektorke objednávku mailom na kr***************@gm***.com spolu so svojimi fakturačnými údajmi. Lektorka študentovi vystaví faktúru a po jej uhradení mu bude poskytnutý prístup k digitálnym produktom.

6.4. Spôsob platieb:

 • Cez platobnú bránu
 • Bankovým prevodom

Článok VII. – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1. Lektorka zodpovedá za kvalitu výuky a za prípadné chyby digitálnych produktov. Lektorka sa zaväzuje pravidelne si pýtať od študenta spätnú väzbu (priebežne na lekciách, písomne cez dotazník,…) a na základe nej lekcie mu adaptovať výuku na mieru, s cieľom dať mu kvalitnú zákaznícku skúsenosť a posúvať jeho španielčinu vpred.

7.2. Študent je povinný svoju nespokojnosť s priebehom výuky, prípadne zistené vady digitálnych produktov oznámiť lektorke hneď, bezodkladne, na email kr***************@gm***.com. Študent vo svojej správe presne označí druh a rozsah vád poskytnutých služieb. Lektorka má právo vykonať nápravu týchto chýb do 14 dní.

7.3. Lektorka sa zaväzuje vytvárať v spolupráci bezpečné prostredie, v ktorom so študentom môžu vždy komunikovať otvorene. Úprimná spätná väzba a konštruktívna kritika je vždy vítaná. V prípade relevantnej chyby s nemožnosťou nápravy, technického zlyhania systému a podobne, sa lektorka zaväzuje študentovi vrátiť peniaze, a to buď v čiastkovej (podľa typu vady) alebo kompletnej sume, ktorú študent zaplatil.

7.4. Nárok na náhradu či vrátenie peňazí študentovi nevzniká najmä:

 • ak sa študent rozhodne nevyužiť zakúpený digitálny produkt,
 • ak lektorke neoznámi zjavné chyby digitálneho produktu bezodkladne po ich zistení,
 • po vypršaní prístupu do členskej sekcie, ktorá je uvedená na predajnej stránke kurzu,
 • ak si študent nestíha vyčerpať dohodnuté termíny lekcií, prípadne vypracovávať zakúpené mentoringové aktivity

Článok VIII. – Ochrana osobných údajov

8.1. Lektorka prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobrala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa pravidiel spracúvania uvedených na webe lektorky.

Článok IX. – Alternatívne riešenie sporov

9.1. Študent má právo obrátiť sa na lektorku so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kr***************@gm***.com), pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým lektorka vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak lektorka odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 60 dní, má študent právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Študent má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

Článok X. – Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok www.lekciespanielciny.sk. Lektorka si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Článok XI. – Záverečné ustanovenie

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.